J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2023
1
VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVA
Z A ROK 2023
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, A . S .
VČETNĚ J&T ARCH INVESTMENTS PODFOND
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2023
2
OBSAH
Úvodní slovo .......................................................................................................................................................... 3
Základní údaje ........................................................................................................................................................ 4
Informace o Fondu a Podfondu ......................................................................................................................... 6
Zpráva o podnikatelské činnosti ....................................................................................................................... 13
Zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ................................................................................... 21
Povinně zveřejňované informace požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§ 21) ........... 32
Povinně zveřejňované informace požadované zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech (§ 234 a § 291) ........................................................................ 33
Povinně zveřejňované informace dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb. (§ 42) ............................ 36
Povinně zveřejňované informace dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, čl. 13
Sb. ................................................................................................................................................................... 39
Výkaz o řízení a správě společnosti - povinně zveřejňované informace požadované zákonem č.
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (§ 118, odst. 4, 5) .................................................. 43
Ostatní skutečnosti ............................................................................................................................................. 51
Prohlášení odpovědných osob ......................................................................................................................... 52
Účetní závěrka Fondu .........................................................................................................................................
56
Příloha k účetní závěrce Fondu ........................................................................................................................
60
Účetní závěrka Podfondu .............................................................................................................
72
Příloha k účetní závěrce Podfondu ..................................................................................................................
76
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2023
3
Ú VODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové, vážení investoři,
jménem představenstva fondu J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s. vám předkládáme výroční finanční zprávu Fondu za účetní období od 1. ledna do 31. prosince 2023.
Předně vám děkuji za projevenou důvěru, kterou jste vložili do finanční skupiny J&T a fondu J&T ARCH INVESTMENTS. S potěšením mohu konstatovat, že rok 2023 byl pro Fond v mnoha ohledech výjimečným. Obě růstové třídy investičních akcií dosáhly svého nejlepšího výsledku v historii Fondu. Korunová růstová třída investičních akcií Podfondu se zhodnotila za celý rok o 19,00 % a eurová o 14,98 %. Rozdíl mezi výnosem korunové a eurové třídy investičních akcií je způsoben přetrvávajícím úrokovým diferenciálem na měnovém páru koruna-euro, který byl způsoben vyššími sazbami stanovenými Českou národní bankou v porovnání se sazbami určovanými ECB (European Central Bank). Aktiva pod správou během roku překročila milník 50 miliard korun a k 31. prosinci 2023 vzrostla na úroveň 55,08 miliardy korun, v přepočtu 2,23 miliardy eur, čímž se J&T ARCH INVESTMENTS posunul na pozici největšího fondu v Česku a na Slovensku. Ke konci roku zhruba 50 procent Fondu vlastnily rodiny zakladatelů J&T. Druhá polovina podílu byla zainvestována ostatními kvalifikovanými investory, jejichž počet během roku také rekordně narostl, a to až k téměř čtyřem tisícům.
Fond v průběhu minulého roku naplnil svůj původní záměr a vedle růstových představil na konci první čtvrtletí také dividendové investiční akcie s nominální hodnotou 1 000 Kč, resp. 50 eur. Dividendové třídy akcií budou vyplácet dividendu jednou za rok s předpokládaným výplatním poměrem 70-80 % realizovaného zisku za předchozí finanční rok.
Růstové investiční akcie zůstávají oblíbeným obchodovaným titulem na pražské burze, kdy se růstové korunové a eurové investiční akcie staly pátým a šestým nejlikvidnějším titulem s celkovým zobchodovaným objemem 7,6 miliardy korun.
Z pohledu aktivit fondu jsme se v roce 2023, podobně jako v předchozím roce, soustředili na navyšování pozic v již existujících investicích, ale zároveň jsme nově investovali do sektorů zemědělství a hotelnictví. Prostřednictvím fondu J &T AGRICLUTURE jsme poskytli mezaninové financování skupině JTZE (J&T Zemědělství a Ekologie) vedené Dušanem Palcrem a skrze nově založený fond BHP HOTELS, založeného dlouhodobým partnerem J &T Branislavem Babíkem, vlastníme 45% podíl v luxusním pětihvězdičkovém hotelu The Westminster London, Curio Collection by Hilton v historickém centru Londýna.
Více o hlavních investicích Fondu v roce 2023 je uvedeno v kapitole Informace o podnikatelské činnosti.
Ing. TOMÁŠ MARTINEC
Generální ředitel a Předseda představenstva
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Image should be here
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2023
4
Z ÁKLADNÍ ÚDAJE
Základní informace o Fondu ke dni 31. 12. 2023
Název Fondu
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV a.s. (dále jen „Fond“)
Sídlo Fondu
Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo
088 00 693
Rejstříkový soud:
vedený Městským soudem v Praze, Sp. zn. 25021
Obhospodařovatel
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „Investiční společnost“)
Administrátor
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Datum vzniku Fondu
23. 12. 2019
Typ Fondu
fond kvalifikovaných investorů
Kód LEI
315700DI2OW6BYTB5L11
Doba trvání
Na dobu neurčitou
Předmět podnikání
Předmětem podnikání je činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Hlavní činnost
Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů
K Podfondu vydává tyto druhy inv. akcií
o investiční akcie (růstová): CZK H a EUR H
o investiční akcie (dividendová): CZK HD a EUR HD
Webové stránky
https://www.jtarchinvestments.cz/
Telefonní číslo Fondu
+420 800 707 101
Telefonní číslo statutárního orgánu
+420 800 149 172
Základní informace o Podfondu ke dni 31. 12. 2023
Název Podfondu
J&T ARCH INVESTMENTS podfond (dále jen „Podfond“)
ISIN třída EUR H
CZ0008044864
ISIN třída CZK H
CZ0008044856
ISIN třída CZK HD
CZ0008050317
ISIN třída EUR HD
CZ0008050309
Obhospodařovatel
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Administrátor
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář
ATLANTIK finanční trhy, a.s. (k rozhodnému dni)
Datum vzniku Podfondu
9. 1. 2020
Frekvence oceňování
oceňování čtvrtletně
Doporučený investiční horizont
5 let
Vstupní poplatek
Max. 3 % z investované částky
Výstupní poplatek
Výplata do 4 měsíců od podání žádosti o odkup max. 15 % Výplata do 12 měsíců od podání žádosti o odkup max. 5 % Výplata do 24 měsíců od podání žádosti o odkup max. 2 %
Úplata za obhospodařování
¼ z 1,20 % hodnoty fondového kapitálu podfondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí
Úplata za administraci
¼ z 0,30 % hodnoty fondového kapitálu podfondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí
Kód LEI
315700PAOCAVYQZHU510
Doba trvání
Na dobu neurčitou
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2023
5
Vstup Podfondu na Burzu cenných papírů Praha
Od května 2021 jsou investiční akcie Podfondu přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha.
Nové dividendové třídy
Na konci března 2023 začal podfond J&T ARCH INVESTMENTS vydávat dvě nové dividendové třídy investičních akcií a to J&T ARCH INVETSMENTS EUR HD a J&T ARCH INVESTMENTS CZ HD, která se ode dne 22. května 2023 obchoduje i na pražské burze.
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2023
6
I NFORMACE O F ONDU A P ODFONDU
Údaje o portfolio manažerovi Fondu a Podfondu v rozhodném období
Ing. Pavel Hlaváček, ACCA
Doba výkonu funkce: po celé rozhodného období
Na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci získal inženýrský titul, bakalářský titul na Anglo-American University a dva roky studoval na University of Alaska Anchorage v USA. Od roku 2010 je držitelem certifikátu ACCA.
Do finanční skupiny J&T nastoupil v lednu 2019 a od začátku se mimo orientace na nebankovní investice podílel i na vzniku současné struktury našich fondů kvalifikovaných investorů. Před nástupem do J&T sbíral více než 12 let pracovní zkušenosti na různých pozicích v EY.
Řízením fondu J&T ARCH INVESTMENTS byl pověřen na začátku října 2021 a stal se rovněž členem jeho investičního výboru. Jeho působení je i v investičních výborech našich dalších fondů.
Údaje o členech představenstva Investiční společnosti v rozhodném období
Generální ředitel a Předseda představenstva: Ing. Tomáš Martinec
Doba výkonu funkce: po celé rozhodné období
V minulosti zastával jak pozici člena představenstva J&T BANKY, tak působil v top managementu celé skupiny. Později založil Metatron Capital SICAV domicilovaný na Maltě, kde i nadále zůstává v pozici ředitele a akcionáře. Spravoval Global Macro Fund a sbíral zkušenosti z globální alokace aktiv, taktického i strategického charakteru. Dlouhodobě studuje behaviorální finance, a sleduje vliv emocí na investování. Ze své funkce generálního ředitele je zodpovědný za rozvoj investičního talentu a budování expertízy při dlouhodobé, strategické alokaci aktiv.
Člen představenstva: Ing. Roman Hajda
Doba výkonu funkce: po celé rozhodné období
Absolvent Vysokého učení technického v Brně, Fakulta podnikatelská, obor podnikové finance a obchod a daňové poradenství. V oblasti finančních, kapitálových trhů a privátních bankovních služeb pracuje již od roku 1995, a to na různých pozicích především pak v oblasti asset managementu s primární orientací na obhospodařování individuálních portfolií a rozvoji nových produktů, ve skupině J&T pracuje od roku 2002. Členem představenstva je od 6. ledna 2012, místopředsedou představenstva byl od 7. března 2012 do 10. června 2014.
Člen představenstva: Ing. Michal Kubeš
Doba výkonu funkce: od 1. ledna 2023 do 31. května 2023
V oblasti finančních trhů a bankovnictví pohybuje více než 20 let. Začínal v pražské pobočce ING Bank a následně pracoval dlouhá léta v KPMG, kde se věnoval auditům finančních institucí, řízení finančních rizik a podílel se na due dilligence projektech. Ve skupině J&T pracuje od roku 2017. Zodpovídá především za finanční a provozní řízení, digitalizaci a automatizaci interních procesů jakož i skupinovou koordinaci aktivit na poli správy fondů včetně spolupráce s investiční společností AMISTA, se kterou skupina J&T v roce 2021 uzavřela strategické partnerství a ve které J&T BANKA v roce 2022 navýšila svůj podíl na 80 % a získala tak majoritní podíl v akcionářské struktuře této společnost.
Člen představenstva: Mgr. Miloš Pařízek
Doba výkonu funkce: po celé rozhodné období
V oblasti finančních trhů působí od roku 1994. Před nástupem do skupiny J&T dlouhodobě pracoval v Komerční bance, kde si prošel různými pozicemi v oblasti operations finančních a kapitálových trhů, custody služeb a služeb
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2023
7
privátního bankovnictví. Podílel se na projektech v oblasti regulace evropského finančního trhu (např. MiFID, EMIR, CSDR). Byl členem odborných orgánů AKAT a výboru v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů. Od roku 2000 působí v manažerských funkcích.
Člen představenstva: Ing. Daniel Ochman
Doba výkonu funkce: od 1. června 2023 do 31. prosince 2023
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu Financí a účetnictví. V roce 2012 nastoupil do oddělení auditu ve společnosti Ernst & Young a začal se studiem ACCA, které dokončil v roce 2016. Ve společnosti Ernst & Young pracoval 3 roky, především na auditu společností z finančního sektoru (banky, pojišťovny). Poté pracoval 2 roky v pojišťovně AXA Česká republika jako finanční kontrolér, kde měl na starosti oblast neživotního pojištění v České republice a na Slovensku. Od roku 2018 pracuje ve skupině J&T.
Členem představenstva je od 1. června 2023.
Statutárnímu orgánu Fondu je známo, že od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 byl Fond osobou spojenou přes vrcholové vedení Fondu s následujícími osobami:
Osobou spojenou osobou Ing. Roman Hajda s Investiční společností je:
J&T Advanced Solutions SICAV p.l.c., se sídlem Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9034, Malta, registrační číslo SV69,
J&T AIF Fund SICAV p.l.c., se sídlem Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9034, Malta, registrační číslo SV472 (do 28.02.2023),
J&T SICAV, p.l.c. se sídlem Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9034, Malta, registrační číslo SV501,
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 08800693,
J&T NOVA Hotels SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09641173,
J&T ALLIANCE SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 11634677,
JTFG FUND I SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09903089,
PT Equity Investments SICAV, a.s., sídlo Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 14095688,
J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 17409390,
Fond Fondů NLS SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 19232721, a to od 6. dubna 2023 do konce rozhodného období,
JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 19466340, a to od 22. června 2023 do konce rozhodného období.
Ing. Roman Hajda vykonává mimo Investiční společnost činnost ředitele odboru správy klientských portfolií ve společnosti J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp. značka B 1731.
Osobou spojenou osobou Ing. Tomáš Martinec s Investiční společností:
Metatron Capital SICAV plc, se sídlem Quad Central, Q3 Level 9, Triq L Esportaturi, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1070 Malta, registrační číslo SV177,
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 08800693,
J&T NOVA Hotels SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09641173,
J&T ALLIANCE SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 11634677,
JTFG FUND I SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09903089,
PT Equity Investments SICAV, a.s., sídlo Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 14095688,
J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 17409390,
JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 19466340, a to od 22. června 2023 do konce rozhodného období.
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2023
8
Osobou spojenou osobou Mgr. Miloš Pařízek s investiční společností je:
Fond Fondů NLS SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 19232721, a to od 6. dubna 2023 do konce rozhodného období,
J&T NOVA Hotels SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09641173, a to od 24. listopadu 2023 do konce rozhodného období,
JTFG FUND I SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09903089, a to od 24. listopadu 2023 do konce rozhodného období.
Osobou spojenou osobou Ing. Daniel Ochman s Investiční společností je:
Fond Fondů NLS SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 19232721, a to od 24. listopadu 2023 do konce rozhodného období,
J&T NOVA Hotels SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09641173, a to od 24. listopadu 2023 do konce rozhodného období,
JTFG FUND I SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09903089, a to od 24. listopadu 2023 do konce rozhodného období.
Osobou spojenou osobou PhDr. Adam Tomis s Investiční společností je:
Equity Holding, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 10005005, funkce Představenstvo – člen,
CZECH MEDIA INVEST a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1 - Josefov, IČO: 24817236, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY HOLDING, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 10963812, funkce Představenstvo – člen,
J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 10942092, funkce Představenstvo – člen,
J&T ENERGY FINANCING CZK V, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 11961589, funkce Dozorčí rada – člen,
E-Commerce and Media Investments, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 08804095, funkce Dozorčí rada – člen,
EP Global Commerce a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1 - Josefov, IČO: 05006350, funkce Dozorčí rada – člen,
Westminster JV a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 05714354, funkce Dozorčí rada člen,
J&T EQUITY PARTNERS, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 17201373 funkce Představenstvo – člen,
Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 31 560 636 funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING CZK VI, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 17518849 - funkce Dozorčí rada – člen.
Osobou spojenou osobou Štěpán Ašer, MBA s Investiční společností je:
J&T BANKA, a.s., Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 47115378, funkce Představenstvo – člen,
J&T IB and Capital Markets, a.s., Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 24766259, funkce Dozorčí rada – předseda,
J&T Bank, a.o., Moskva, Kadashevskaya 26, Ruská federace, IČO: 1027739121651, funkce Představenstvo – člen (do 14.11.2023),
J&T Leasingová společnost, a.s., Sokolovská 700/113a, PSČ 18600 Praha 8 - Karlín, IČO: 28427980, funkce Dozorčí rada – předseda,
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2023
9
J&T Mezzanine, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 06605991, funkce Dozorčí rada člen,
J&T SERVICES ČR, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 28168305, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T FINANCE GROUP SE, Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 27592502, funkce Představenstvo – člen,
AMISTA investiční společnost, a.s., Pobřežní 620/3, PSČ 18600 Praha 8, IČO: 27437558, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T RFI IV., a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 17843791, funkce Dozorčí rada člen.
Osobou spojenou osobou Ing. Igor Kováč s Investiční společností je:
J&T BANKA, a.s., Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 47115378, funkce Představenstvo – člen,
J&T IB and Capital Markets, a.s., Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 24766259, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T Bank, a.o., Moskva, Kadashevskaya 26, Ruská federace, IČO: 1027739121651, funkce Představenstvo – člen (do 14.11.2023),
J&T SERVICES ČR, a.s., Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 28168305, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T BANKA d.d. banka Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, 42000 Varaždin, Chorvatsko, IČ: 675539, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T Leasingová společnost, a.s., Sokolovská 700/113a, PSČ 18600 Praha 8 - Karlín, IČO: 28427980, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T Mezzanine, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 06605991, funkce Dozorčí rada člen,
J&T FINANCE GROUP SE, Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 27592502, funkce Představenstvo – člen,
J&T RFI IV., a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 17843791, funkce Dozorčí rada člen.
Osobou spojenou osobou Ing. Michal Kubeš s Investiční společností je:
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s., IČO: 53 859 111, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 7250/B,
AMISTA investiční společnost, a.s., Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 27437558, funkce Dozorčí rada – předseda.
Osobou spojenou osobou Ing. Patrik Tkáč je společnost:
J&T BANKA, a.s., IČ: 47115378, Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, funkce Představenstvo předseda,
J&T FINANCE GROUP SE, IČ: 27592502, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Představenstvo – místopředseda,
ATLANTIK finanční trhy, a.s., IČ: 26218062, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada – předseda,
Nadace J&T, IČ: 27162524, Malostranské nábřeží 563/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1, funkce Správní rada – člen + zakladatel,
J&T IB and Capital Markets, a.s., IČ: 24766259, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada – člen,
CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 2346826, Praha 7, Komunardů 1584/42, PSČ 170 00, funkce Dozorčí rada předseda (do 28.02.2023),
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2023
10
J&T Family Office, a.s., IČ: 3667529, Praha 1 Malá Strana, Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 118 00, funkce Dozorčí rada – člen,
Nadace Sirius, IČ: 28418808, Praha 1, Všehrdova 560/2, Malá Strana, PSČ 118 00, funkce Zakladatel,
CZECH MEDIA INVEST, a.s., IČ: 24817236, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, funkce Dozorčí rada předseda,
J&T Wine Holding SE, IČ: 06377149, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Představenstvo předseda,
J&T ENERGY FINANCING CZK I, a.s. (v likvidaci), IČ: 06433855, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING CZK II, a.s., IČ: 06433901, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING CZK III, a.s. (v likvidaci), IČ: 07084030, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada – člen (do 30.03.2023),
J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a.s. (v likvidaci), IČ: 07381158, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 funkce Dozorčí rada – člen,
Bermon94, a.s., IČ: 07234660, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada – člen,
EP Global Commerce, a.s., IČ: 05006350, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, funkce Dozorčí rada předseda,
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., IČ: 08800693, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING EUR I, a. s., IČ: 51142074, Dúbravská cesta 14, Bratislava Karlova Ves 841 04, SR, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING EUR II, a. s., IČ: 51143062, Dúbravská cesta 14, Bratislava Karlova Ves 841 04, SR, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING EUR III, a. s. (v likvidaci), IČ: 51579642, Dúbravská cesta 14, Bratislava Karlova Ves 841 04, SR, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a. s., IČ: 51479982, Dúbravská cesta 14, Bratislava Karlova Ves 841 04, SR, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING EUR V, a. s., IČ: 51888777, Dúbravská cesta 14, Bratislava Karlova Ves 841 04, SR, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING EUR VI, a. s., IČ: 52312305, Dúbravská cesta 14, Bratislava Karlova Ves 841 04, SR, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING EUR VII, a. s., IČ: 52396274, Dúbravská cesta 14, Bratislava Karlova Ves 841 04, SR, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING EUR VIII, a. s. (v likvidaci), IČ: 52491218, Dúbravská cesta 14, Bratislava - Karlova Ves 841 04, SR, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a. s., IČ: 52491196, Dúbravská cesta 14, Bratislava - Karlova Ves 841 04, SR, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING EUR X, a. s., IČ: 52661261, Dúbravská cesta 14, Bratislava - Karlova Ves 841 04, SR, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ALLIANCE SICAV, a.s., IČ: 11634677, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T CAPITAL INVESTMENTS, a.s., IČ: 10913203, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada – předseda,
J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., IČ: 10942092, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Představenstvo – předseda,
PT Equity Investments SICAV, a.s., IČ: 14095688, Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T EQUITY PARTNERS, a.s., IČ: 17201373, Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, funkce Představenstvo – předseda.
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2023
11
Údaje o Investiční společnosti, která Fond a Podfond obhospodařuje a zároveň provádí jeho administraci
Fond a Podfond je oprávněn se obhospodařovat a provádět svou administraci prostřednictvím svého individuálního statutárního orgánu, jímž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat Fond a Podfond. Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu a Podfondu je J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ 47672684.
Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku Fondu a Podfondu
a) J&T BANKA, a.s.,
b) PPF banka, a.s.,
c) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Právní předpisy, kterými se emitent řídí při své činnosti
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a odůvodnění („ZISIF“),
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“),
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZoÚ“),
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („ZOK“),
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 15/1998 Sb.
, o dohledu v oblasti kapitálového trhu,
Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
Vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014, o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES („Nařízení o zneužití trhu“),
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv („Nařízení o ESEF“),
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 („Nařízení o taxonomii“),
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 ze dne 4. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií při určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu,